Consulting and
Education Services in
Mathematical Modeling
Statistical Methods
Share on Facebook
ProfMath

Konsultointi

ProfMath Oy tarjoaa konsultointia ja räätälöityä koulutusta seuraavilta aloilta:

Tilastolliset menetelmät ja analyysit
Autamme kaikkien tavallisimpien tilastollisten menetelmien käyttämisessä ja tulosten tulkinnassa
Data-analyysi ja monimuuttujamenetelmät
 • Ryhmittely ja luokitteluongelmat

 • Regressio-ongelmat

 • Kuva-analyysit

Kemometria
 • Moniulotteinen kalibrointi

 • Ryhmittely ja luokitteluongelmat

 • Moniulotteinen tilastollinen laadunohjaus

Tilastollinen koesuunnittelu
 • Klassiset koesuunnitelmat kvalitatiivisille ja kvantitatiivisille suunnittelumuuttujille

 • Optimaaliset koesuunnitelmat

 • Seoskoesuunnitelmat

 • Taguchi-koesuunnitelmat

 • Suunniteltujen kokeiden tulosten analysointi ja tulkinta

Tilastollinen laadunohjaus
Matemaattinen mallinnus
 • Dynaamiset mallit

 • Stationääriset mallit

 • Spatiaaliset mallit

Tilastolliset ja matemaattiset ohjelmistot
 • Matlab

 • Octave

 • R ja RStudio

 • Maxima ja wxMaxima

 • MS Excel

 • LibreOffice


EN